Konkurs Eurowizji! Zgadnij kto zwycięży!

image_pdfimage_print

Ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania gadżety związane z Eurowizją (pakiet zawierający smycze, długopisy oraz singiel i koszulkę zespołu The Roop) przekazane przez członka zarządu OGAE Polska.

Zgadnij, kto zwycięży. Prześlij swój typ mailem.

Do maila koniecznie dopisz swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego

Maile należy przesyłać pod adres dawidklein89@gmail.com

Na odpowiedzi czekamy do 22 maja 2021 r do godz. 15:00!

REGULAMIN KONKURSU:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wytypuj zwycięzcę” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tczewie.
Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebook-ego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 17.05.2021 roku do 22.05.2021 roku.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest członkiem grupy radiowców Radia Sovo przy PSONI Koło w Tczewie

b) nie jest członkiem rodziny członka grupy radiowców Radio Sovo przy PSONI Koło w Tczewie.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

Wytypuj zwycięzcę finału konkursu Eurowizji 2021. Swój typ prześlij na adres dawidklein89@gmail.com do 22 maja do godziny 15:00

W przypadku, gdy kilku uczestników wytypuje zwycięzcę konkursu Eurowizji prawidłowo, komisja konkursowa wylosuje jednego zwycięzcę Konkursu.

Ze zwycięzcą skontaktujemy się mailowo. Podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych Uczestnika w mailu (imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego) jest niezbędne do przekazania nagrody).

§ 4 NAGRODY

Nagrodą w Konkursie będzie pakiet gadżetów związanych z konkursem Eurowizji (smycz, długopis oraz koszulka i singiel zespołu The Roop reprezentującego Litwę). Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy poprawnie wytypowali zwycięzcę Eurowizji 2021. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres dawidklein89@gmail.com przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast