Konkurs literacki Radia SoVo

na obrazku jest logo radia sovo oraz 3 rozłozone książki. Są napisy: Konkurs literacki Radia SoVo. Napisz wiersz o radiu i wygraj książkę. Konkurs trwa do 23 maja 2022 roku. Powodzenia!!!
image_pdfimage_print

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE LITERACKIM RADIA SOVO!

Konkurs polega na napisaniu WIERSZA O RADIU. 
Wiersz trzeba zamieścić w komentarzu pod audycją pt.: „O księżycu co dobry dzień zapowiada” – rozmowa z Łukaszem Andrzejczykiem autorem książki”.

Audycja znajduje się pod linkiem:  https://radiosovo.pl/o-ksiezycu-co-dobry-dzien-zapowiada-rozmowa-z-lukaszem-andrzejczykiem-autorem-ksiazki/

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe – słuchacze radia SoVo.
Można tworzyć grupy.
Każda osoba lub grupa może napisać tylko jeden wiersz w komentarzu pod audycją.

Co możesz wygrać?

Zwycięzcy konkursu dostaną nagrody.
Koszulkę Radia SoVo oraz książkę  Łukasza Andrzejczyka pt.: „O księżycu co dobry dzień zapowiada”

Co musisz zrobić?

Żeby wziąć udział w konkursie musisz posłuchać audycji, która znajduje się TUTAJ
Napisać wiersz w komentarzu pod tą audycją.
Podać swoje imię lub pseudonim i poprawny adres mail

Konkurs trwa do 23 maja 2022 roku.

POWODZENIA!!!


REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Literacki Radia SoVo” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest PSONI Koło w Biskupcu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebookowego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia publikacji regulaminu 06.05.2022 roku o godz. 12:00 do 23.05.2022 do godz. 24:00.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest Redaktorem Radia SoVo oddział WTZ PSONI Biskupiec

c) nie jest członkiem rodziny Jury konkursowego.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

1. Napisanie wiersza o tematyce radiowej w komentarzach pod audycją pt.: „O księżycu co dobry dzień zapowiada” – rozmowa z Łukaszem Andrzejczykiem autorem książki”.

2. Komentarz musi zawierać przynajmniej jeden z elementów wskazanych w punkcie 1.

3. Komentarz musi być opublikowany na portalu radiosovo.pl do godz. 24:00 23.05. 2022 roku.

4. Autor komentarza poda swoje imię, lub pseudonim oraz poprawny, indywidualny adres mailowy, niezbędny do kontaktu w celu omówienia szczegółów przekazania nagrody.

5. Każdy z autorów może zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku większej liczby komentarzy jednego autora, brany będzie pod uwagę ten napisany jako pierwszy.

§ 4 NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są

3 zestawy nagród

Każdy zestaw składa się  z:

1 książki pt.: „O księżycu co dobry dzień zapowiada” autor Łukasz Andrzejczyk

1 koszulka Radia SoVo

§ 5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Zdobywcy 3 zestawów nagród zostaną wybrani przez Jury składające się z Redaktorów Radia SoVo w składzie: Milena Andrzejczyk, Agnieszka Syjczak, Daniel Hibner, Kamil Stefański, Artur Ignatowicz, Alan Karpiński, Jan Brzostek i Michał Grzesiak.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem otrzymania nagród jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta  poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania nagrody.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres radio@radiosovo.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.radiosovo.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast