Konkurs „Trudne słoVo”

słowa "Trudne wyrazy" i dwie stylizowane sowy Radia SoVo
image_pdfimage_print

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie!

Na czym polega konkurs?

Zastanów się czy znasz jakiś trudny wyraz związany z czasem wolnym.

Napisz go. Wytłumacz w tekście łatwym co oznacza ten wyraz.
Dzięki temu Twój wyraz poznają i zrozumieją inni czytelnicy.
Na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Obok tekstu wstaw opis rysunku.
Rysunek musi pasować do tekstu.

Grafik narysuje obrazek wg twoich wskazówek.

Zadanie musisz zapisać w pliku.

Jeśli nie wiesz jak wygląda teks łatwy, wejdź na stronę:

http://slownik.psoni.org.pl/.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział seniorzy
i osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Każda osoba może wytłumaczyć maksymalnie 3 wyrazy.

Co możesz wygrać?

Zwycięzcy konkursu dostaną nagrody. Gadżety Radia SoVo.
Przykłady wyrazów i opisów znajdują się w Słowniku trudnych słów.

Wyrazy ze Słownika trudnych słów zobaczysz na stronie:
http://slownik.psoni.org.pl/.

Co musisz zrobić?

Żeby wziąć udział w konkursie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Formularz jest na stronie: https://forms.gle/X5qRLb67FP6ffPhx5

Do formularza załącz pliki z opracowanymi hasłami.
Na formularzu jest specjalne pole do załączenia plików.

Konkurs trwa do 30 listopada 2021 roku.


REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą: “Trudne słoVo”, określany w dalszej części Regulaminu: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną .
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu na portalu Facebook: Radio SoVo – dostępne radio internetowe w okresie od dnia 12 listopada 2021 roku do dnia 30 listopada 2022. 
 4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. Konkurs nie jest grą hazardową. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest beneficjentem ostatecznym projektu “Radio SoVo – dostępne radio internetowe”.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego pod adresem https://forms.gle/X5qRLb67FP6ffPhx5 w wyznaczonym terminie, tj. do godz. 23.59 30  listopada 2021, w tym podanie danych Uczestnika niezbędnych do przekazania nagrody to jest imienia, nazwiska, adresu, adres poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
  2. Wykonanie zadania konkursowego:
   1. wybranie trudnego słowa lub pojęcia (maksymalnie 3) dotyczącego tematyki omawianej w bieżącym module edukacyjnym “Czas wolny” w ramach Projektu. Słowo lub pojęcie nie może występować w “Słowniku trudnych słów” (slownik.psoni.org.pl)
   2. przygotowanie wyjaśnienia wybranego słowa tak, aby obejmowało ono wszystkie znaczenia tego słowa i było nie dłuższe niż 50 słów.
   3. zaproponowanie rysunku obrazującego trudne słowo w formie szkicu lub opisu słownego.
   4. plik lub pliki z treścią rozwiązania zadania konkursowego należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy w pełni opracowane hasła.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w  niniejszym Regulaminie, Organizator wykluczy go z Konkursu, co oznacza utratę ewentualnego prawa do nagrody w Konkursie.
 5. Nagrodzone hasła zostaną umieszczone w słowniku trudnych słów (pod adresem: www.słownik.psoni.org.pl) ze wskazaniem imienia i nazwiska autora. Warunkiem publikacji jest wyrażenie zgody w formularzu zgłoszeniowym. 
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian redakcyjnych w przesłanych hasłach i propozycjach grafiki, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę. 
 7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przedstawionymi do oceny hasłami i obrazkami.
 8. Udział w Konkursie zgodnie z zasadami wskazanymi w  Regulaminie, równoznaczny jest z  udzieleniem Organizatorowi w momencie podpisania formularza uczestnictwa wyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z hasła, jego wyjaśnienia i obrazka,  bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez  możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez:  
  1. Utrwalanie przy wykorzystywaniu wszelkich znanych technik na wszystkich nośnikach,
  2. Zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. Publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  4. Wielokrotne publiczne wystawianie,
  5. Eksploatacje w Internecie, na stronach WWW, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych i bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  6. Publiczne udostępnianie w najszerszym możliwym zakresie w miejscu i czasie przez  Organizatora wybranym,
  7. Wykorzystywanie do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów sposób wskazany w pkt a) do f) powyżej,
  8. Bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy, oraz zobowiązaniem  się do niewykonywania autorskich praw osobistych do hasła promocyjnego względem Organizatora, w szczególności wyrażenia zgody na wykorzystywanie odpowiedzi bez podawania  imienia i nazwiska Uczestnika jako twórcy.

§ 4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów Radia SoVo. Nagroda nie podlega zamianie na jej  równowartość pieniężną.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
 3. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe, biorąc pod uwagę najbardziej trafne i spójne opracowanie zadania konkursowego (poprawność językową i merytoryczną hasła oraz wartość merytoryczną przygotowanego obrazka). 
 4. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wybrani do dnia 4 grudnia 2021 r.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów.
 6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu (lub jego części), na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 7. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie.
 8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator nie przewiduje nagród o wartości przekraczającej kwotę 200 zł. Każda nagroda jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. 

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres: radiosovo@psoni.org.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia części Konkursu, w której Uczestnik wziął udział.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator przez Komisję konkursową w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu to jest 12 listopada 2021 roku i jest dostępny na stronie www.radiosovo.pl.

Komentarze (8)

 • 14 listopada, 2021 o 09:43

  Fendykarium

 • 15 listopada, 2021 o 08:54

  Panie Grzegorzu, to muszą być słowa istniejące, z których każdy korzysta. Trzeba nie tylko odszukać takie słowo, ale też napisać wyjaśnienie i wysłać przez formularz zgłoszeniowy. Powodzenia!

 • 16 listopada, 2021 o 15:59

  Fajrant

 • 18 listopada, 2021 o 12:01

  „Fajrant” to też dobre słowo. Teraz trzeba dowiedzieć się, co ono znaczy, napisać wyjaśnienie i wysłać je zgodnie z informacjami powyżej.

 • 19 listopada, 2021 o 14:45

  wakacje

 • 19 listopada, 2021 o 15:39

  hobby to pasja zamiłowanie do czegoś czynnosć wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków .

 • 28 listopada, 2021 o 23:30

  Odpoczynek przy kominku w górach.

 • 16 stycznia, 2022 o 13:56

  Super ałdycia bardzo nam się podoba ta ałdycia !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Radio Sovo z siedzibą w Warszawie jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zamieszczania opinii w serwisie. Przetwarzamy te dane w celu wykonania umowy z Tobą, tą umową jest regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Ty. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast