Konkurs Walentynkowy – czekają nagrody (do 28 lutego)

image_pdfimage_print

Z okazji Dnia Św. Walentego przygotowaliśmy konkurs dla naszych słuchaczy. Wziąć w nim udział może każdy!

Wystarczy, że skomentujesz nasze audycje walentynkowe lub listę piosenek o miłości.

Wśród osób, które do 28 lutego, do północy napiszą swój komentarz oraz zostawią swój adres mailowy – zostanie rozlosowana nagroda.

Uwaga! Komentarze obraźliwe, wulgarne, o tej samej treści i nie na temat audycji lub konkursu nie będą publikowane.

Oto nasze audycje walentynkowe, do których komentowania zachęcamy :

 1. Miłosna sonda. Czy potrafimy ubrać w słowa uczucia? Czy dla wszystkich miłość oznacza to samo?
 2. Mówimy „Kocham Cię” w wielu językach
 3. 10 piosenek o miłości (polecamy także głosowanie na ulubiony utwór)

NAGRODY

Wśród osób, które napiszą komentarze zostaną rozlosowane nagrody:

8 zestawów składających się: z mydełka walentynkowego wykonanego przez uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku oraz gadżetów Radia SoVo: kubka, notesu z długopisem i płóciennej torby

10 zestawów gadżetów Radia SoVo składających się z: kubka, notesu z długopisem i płóciennej torby

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs walentynkowy” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pro Cultura.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebook-ego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 14.02.2021 roku do 28.02.2021 roku.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest pracownikiem Fundacji Pro Cultura;

b) nie jest członkiem rodziny pracownika Fundacji Pro Cultura.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. Napisanie komentarza pod przynajmniej jedną z trzech audycji opublikowanych na portalu www.radiosovo.pl 14 lutego 2021 roku: 1) Miłosna sonda. Czy potrafimy ubrać w słowa uczucia? Czy dla wszystkich miłość oznacza to samo?; 2) Mówimy „Kocham Cię” w wielu językach; 3) 10 piosenek o miłości
 2. Komentarz musi dotyczyć konkursu, tematu audycji, może być też oceną wysłuchanej treści.
 3. Komentarz musi być opublikowany na portalu radiosovo.pl do północy 28 lutego 2021 roku.
 4. Autor komentarza poda poprawny adres mailowy, niezbędny do kontaktu w celu omówienia szczegółów przekazania nagrody.

Komentarze obraźliwe, wulgarne nie będą publikowane, a ich autorzy nie wezmą udziału w losowaniu.

§ 4 NAGRODY

Nagrodami w Konkursie jest: 1) 8 zestawów składających się: z mydełka walentynkowego wykonanego przez uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku oraz gadżetów Radia SoVo: kubka, notesu z długopisem i płóciennej torby; 2) 10 zestawów gadżetów Radia SoVo: kubka, notesu z długopisem i płóciennej torby.

 1. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wylosowani spośród wszystkich autorów opublikowanych komentarzy.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona losowania kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres radio@radiosovo.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.radiosovo.pl
Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast