Konkurs Walentynkowy – nagraj filmik i wygraj nagrody!

image_pdfimage_print

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie!

Na czym polega konkurs?

Pomyśl, jak można wyrazić komuś sympatię w Walentynki. Można ją wyrazić inaczej, niż kartką walentynkową.

Pomysł na wyrażenie sympatii należy sfilmować.

Np. można zaprosić kogoś do restauracji i nagrać moment zapraszania. Przygotować specjalnie dla kogoś ciasto ozdobione serduszkami i nagrać film, jak ciasto jest robione. Można zaśpiewać piosenkę z dedykacją, wyrecytować wiersz…

Film należy wysłać razem z formularzem zgłoszeniowym.

Należy pamiętać o prawach autorskich i prawach do ochrony wizerunku innych osób!

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe – słuchacze radia SoVo.

Można tworzyć grupy.
Każda osoba lub grupa może wysłać na konkurs tylko jeden film.

Co możesz wygrać?

Zwycięzcy konkursu dostaną nagrody. Gadżety Radia SoVo oraz niespodziankę walentynkową.

Co musisz zrobić?

Żeby wziąć udział w konkursie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Formularz jest na stronie: https://forms.gle/iGYb5u7fnqeNQhCe6

Do formularza załącz plik z filmem.
Na formularzu jest specjalne pole do załączenia pliku.

Konkurs trwa do 13 lutego 2022 roku.


REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą: “Konkurs Walentynkowy”, określany w dalszej części Regulaminu: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną .
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu na portalu Facebook: „Radio SoVo – dostępne radio internetowe” w okresie od dnia 02 lutego 2022 roku do dnia 13 lutego 2022. 
 4. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. Konkurs nie jest grą hazardową. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest beneficjentem ostatecznym projektu “Radio SoVo – dostępne radio internetowe” lub nieformalne grupy złożone z kilku uczestników i z wyznaczonym Liderem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego pod adresem https://forms.gle/iGYb5u7fnqeNQhCe6 w wyznaczonym terminie, tj. do godz. 23.59, 13  lutego 2022, w tym podanie danych Uczestnika niezbędnych do przekazania nagrody to jest imienia, nazwiska, adresu, adres poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
  1. Wykonanie zadania konkursowego:
  2. Zaplanowanie innego niż napisanie i przekazanie kartki walentynkowej sposobu na wyrażenie swojej sympatii wybranej osobie/osobom w dniu 14 lutego, kiedy obchodzone są Walentynki.
  3. Sfilmowanie realizacji pomysłu na wyrażenie sympatii w Walentynki.
  4. Przesłanie filmu o długości min. 30 sek. – max. 3 min. w sposób opisany w formularzu rejestracyjnym.
  5. Film powinien pokazywać sposób wyrażenia sympatii w ujęciu ogólnym, nie może być skierowany do konkretnej osoby, wymienianej w filmie, aby nie naruszać praw do wizerunku osób trzecich.
 1. Każdy Uczestnik może przesłać jeden film.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w  niniejszym Regulaminie, Organizator wykluczy go z Konkursu, co oznacza utratę ewentualnego prawa do nagrody w Konkursie.
 4. Nagrodzone filmy zostaną umieszczone na portalu Radia SoVo ze wskazaniem imienia i nazwiska autora lub autorów. Warunkiem publikacji jest wyrażenie zgody w formularzu zgłoszeniowym. 
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanymi filmami.
 6. Udział w Konkursie zgodnie z zasadami wskazanymi w  Regulaminie, równoznaczny jest z  udzieleniem Organizatorowi w momencie podpisania formularza uczestnictwa wyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z filmu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez  możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez:  
  • Utrwalanie przy wykorzystywaniu wszelkich znanych technik na wszystkich nośnikach,
  • Zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  • Publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  • Wielokrotne publiczne wystawianie,
  • Eksploatacje w Internecie, na stronach WWW, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych i bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  • Publiczne udostępnianie w najszerszym możliwym zakresie w miejscu i czasie przez  Organizatora wybranym,
  • Wykorzystywanie do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów sposób wskazany w pkt a) do f) powyżej,
  • Bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy, oraz zobowiązaniem  się do niewykonywania autorskich praw osobistych do hasła promocyjnego względem Organizatora, w szczególności wyrażenia zgody na wykorzystywanie odpowiedzi bez podawania  imienia i nazwiska Uczestnika jako twórcy.

§ 4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy gadżetów Radia SoVo. Nagroda nie podlega zamianie na jej  równowartość pieniężną.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
 3. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy prześlą filmy. Przy ocenie filmów będzie brany pod uwagę stopień korelacji zaprezentowanych działań z etosem Walentynek. Przy ocenie zostanie uwzględniony walor artystyczny i merytoryczny przesłanych materiałów.
 4. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wybrani dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 13.00
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów.
 6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu (lub jego części), na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 7. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie.
 8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator nie przewiduje nagród o wartości przekraczającej kwotę 200 zł. Każda nagroda jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. 

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres: radiosovo@psoni.org.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia części Konkursu, w której Uczestnik wziął udział.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator przez Komisję konkursową w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu to jest 02 lutego 2022 roku i jest dostępny na stronie www.radiosovo.pl.

Komentarze (12)

 • 2 lutego, 2022 o 13:48

  Super adycja

 • 2 lutego, 2022 o 13:54

  To nie jest audycja,Pani Kamilo. Proszę przeczytać uważnie artykuł.

 • 3 lutego, 2022 o 14:56

  Pozdrawiam wszystkich w Warszawie ja się pomililam życzę wszystkim dniu zakochanych zdrowia

 • 3 lutego, 2022 o 17:08

  Pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w konkursie.

 • 4 lutego, 2022 o 15:57

  audycja fajna o walentykach dziękuje do widzienia

 • 4 lutego, 2022 o 16:21

  walentynki coroczne święto przypadające 14 lutego

 • 7 lutego, 2022 o 19:00

  Chciałam dostać kubek na radio Sovo
  i koszulkę i słuchawki bez kabla

 • 7 lutego, 2022 o 20:06

  Pani Magdo, zapraszamy do udziału w konkursie i nagrania filmiku. Zwycięskie filmiki wygrają m. in. kubki i T-shirty (słuchawek nie mamy).

 • 9 lutego, 2022 o 15:48

  wybranego pliku docs nie google mp4 co kto?

 • 9 lutego, 2022 o 19:26

  Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za informacje o problemie. Już można dodawać filmy.

 • 14 lutego, 2022 o 08:06

  TATA

 • 14 lutego, 2022 o 08:11

  MAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Radio Sovo z siedzibą w Warszawie jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zamieszczania opinii w serwisie. Przetwarzamy te dane w celu wykonania umowy z Tobą, tą umową jest regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Ty. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast