Dobra Praktyka

Radio SoVo – Sound & Voices

Jako dobrą praktykę rozumiemy działanie, które przynosi konkretne, pozytywne rezultaty, jest powtarzalne i trwałe i może być stosowane przez inne podmioty.

Jednym z kluczowych elementów projektu „SoVo – dostępne radio internetowe” jest skalowanie dobrej praktyki – działania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – Radia SoVo (Sound & Voices).

Projekt był realizowany w latach 2011 – 2015, a zaangażowanych w niego było 7 zagranicznych partnerów z Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji, działających w różnych środowiskach – dla i z osobami NI, chorymi psychicznie oraz będącymi w kryzysie bezdomności. W całym okresie realizacji projektu w Polsce wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz 8 terapeutów. Odbiorcami projektu były osoby z otoczenia OzNI oraz słuchacze audycji – łącznie ok 5000 osób.

W projekcie szczególny nacisk był położony na rozwój umiejętności cyfrowych w celu bardziej aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób NI w życiu codziennym i pracy. Jego innowacyjność polegała na tym, że OzNI byli nie tylko odbiorcami, ale również aktywnymi i kreatywnymi twórcami. Ich działalność pozwoliła wzmocnić ich poczucie wartości. Udział w projekcie był także cennym doświadczeniem dla kadry terapeutów, pozwolił im rozwijać własne kompetencje cyfrowe oraz poznać nowe metody pedagogiczno – terapeutyczne. Pomysłodawcom projektu zależało na tym, żeby cyfrowe włączenie osób NI nie tylko bazowało na ich deficytach i barierach, ale także na ich mocnych stronach –zainteresowaniach oraz umiejętnościach, które aktywowane wyzwalały pozytywne emocje, stanowiąc jednocześnie dźwignię w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

Dla osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną korzystanie z nowoczesnych mediów i technologii cyfrowych rozwiązuje wiele problemów wynikających z dysfunkcji rozwojowych (uszkodzenie kory mózgowej, zaburzenie receptorów słuchu i mowy itd.) oraz stanowi szansę na poprawę ich sytuacji życiowej w tak kluczowych kwestiach, jak skuteczne komunikowanie się z innymi, pogłębianie relacji społecznych, podejmowanie niezależnych decyzji, wychodzenie z samotności i separacji oraz obserwowanie pozytywnych skutków własnej działalności. W związku z powyższym nadrzędnym celem dobrej praktyki były działania edukacyjne polegające na pełniejszym włączeniu w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzięki rozwojowi ich kompetencji cyfrowych za pośrednictwem tworzenia radia internetowego – nowoczesnego, innowacyjnego narzędzia IT.

Przygotowanie programu radiowego składało się z wielu etapów i wymagało od NI nabycia określonych kompetencji cyfrowych. Jako główne warto wymienić: identyfikację istotnych treści, zrozumienie ich, ocenę przydatności, przeprowadzenie wywiadów, nagranie materiału, opracowanie pozyskanych treści oraz nadawanie do słuchaczy. Słuchacze radia uczyli się, że są inne osoby z podobnymi problemami bądź osoby, które życie dotknęło w inny sposób (np. bezdomni),uczyli się zainteresowania innymi, wyjścia ze swojego małego świata. Osoby tworzące radio w czasie trwania projektu brały udział w 12 szkoleniach i warsztatach dotyczących technicznych aspektów prowadzenia radia i audycji oraz ćwiczeń m. in. z dykcji i emisji głosu.

Projekt został doceniony przez grantodawców i Komisję Europejską poprzez wpisanie go na listę dobrych praktyk programu Grundtvig (obecnie  Erasmus+), został także zwycięzcą konkursu Eduinspiracje 2013 w kategorii instytucjonalnej. Następna edycja Dobrej Praktyki była nominowana do nagrody EDUInspiracje w 2015 r. Dzięki temu pomysłodawczyni i koordynatorka projektu -Anna Kwiatkowska -została wybrana przez Komisję Europejską do pełnienia w 2017 r. roli Ambasadorki 30-lecia programu Erasmus.