Partnerzy

image_pdfimage_print

logo pro cultura

Fundacja Pro Cultura

Lider projektu „SoVo – dostępne radio internetowe”

Fundacja Pro Cultura powstała w 2003 w Warszawie. Ponad piętnastoletnia działalność sytuuje ją w nielicznej, bo 31% grupie organizacji pozarządowych z podobnym stażem w Polsce.

Celem fundacji jest propagowanie wiedzy i wymiany doświadczenia w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego. Kluczowe obszary działalności to edukacja, technologia, badania i kultura. Fundacja wspiera twórców/czynie i odbiorców/czynie w świadomym uczestnictwie w kulturze, rozwija cyfrową przestrzeń kulturową i edukacyjną, bierze udział w dialogu i kreowaniu, obserwuje procesy kulturowe w Polsce i w Europie, podejmuje współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami i fundacjami.

W 2005 roku Fundacja Pro Cultura, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej razem z włoskim stowarzyszeniem Associazione per l’Economia della Cultura, współorganizowała projekt badawczy – „Miasta metropolitalne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie.” Projekt został wybrany przez Komisję Europejską jako jeden z najcenniejszych przykładów praktyk w dziedzinie dialogu międzykulturowego. 

W 2017 roku Fundacja poszerzyła swoje obszary zainteresowań włączając w nie kwestie edukacji i technologii. W tym samym roku rozpoczęła 5 projektów partnerskich „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania” we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i szkołami podstawowymi w województwie wielkopolskim i pomorskim. Projekt obejmował  grupowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowników instytucji kultury, a także cykl zajęć realizowanych przez nauczycieli w klasach 1-3 uczących dzieci kodowania przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

W 2019 Fundacja zrealizowała projekt „Labirynt kroków – polsko-ukraińska szkoła programowania dla dzieci” dofinansowany w ramach Programu RITA, w partnerstwie z Tumblerem i Art Rezydencjami Plus/Minus w 5 obwodach Ukrainy. W ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia dla trenerów/trenerek  dotyczące zajęć programowania dla dzieci.

Dodatkowych informacji o działalności fundacji można szukać na stronie: http://www.pro-cultura.pl/

Kontakt:

Biuro: ul. Sybilli 11 lok. 12 01-742 Warszawa
Tel: 698 472 879 Mail: fundacja@pro-cultura.pl
Fundacja: Chłodna 20 lok. 88A 00-891 Warszawa
KRS: 0000171507 REGON: 015714742

PSONI

W projekcie „SoVo – dostępne radio internetowe” pełni rolę pierwszego partnera

Jest najstarszym i największym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego początki sięgają lat 60 tych XX wieku. Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz równouprawnienia OzNI, dbanie o ich godność, szczęście i jakość życia oraz ich aktywne uczestnictwo w rodzinie i społeczeństwie.

Główne obszary w jakich działa PSONI to wczesna interwencja, edukacja i rehabilitacja młodzieży, terapia zajęciowa, zatrudnienie i wspieranie, mieszkalnictwo chronione, wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w terapii i edukacji.

PSONI jest autorem dobrej praktyki, która będzie dalej rozwijana w trakcie trwania projektu. Więcej o  dobrej praktyce można przeczytać tutaj: (link)

W skład PSONI wchodzi Zarząd Główny i 118 kół, które zrzesza ok 11 tys. członków ( m.in. rodziców, opiekunów, OzNI i pracowników). Stowarzyszenie prowadzi łącznie 361 placówek, z których korzysta ponad 28,5 tys. OzNI. Wśród placówek PSONI znajdują się: warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), niepubliczne szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dzienne centra aktywności, środowiskowe domy samopomocy, zakłady aktywności zawodowej, centra aktywizacji zawodowej i zatrudnienia wspomaganego, mieszkania chronione i wspomagane oraz mieszkania treningowe.

Organizacja posiada też bardzo duże doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie problemów społeczno-prawnych OzNI. Realizuje lub uczestniczy w wielu projektach badawczych, w tym międzynarodowych sympozjach naukowych i konferencjach.  Jest kluczowym partnerem społecznym w kształtowaniu sytuacji OzNI w Polsce i organizacją ekspercką w zakresie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jest pionierem i liderem w tworzeniu i wdrażaniu metod opartych o nowe technologie cyfrowe do edukacji i terapii OzNI i wzbogaca tym ofertę placówek dla dorosłych.

W latach 2011 – 2015 PSONI budowało radio internetowe osób z NI – radio SoVo. Projekt spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony odbiorców, został wykorzystany jako narzędzie rozwoju, terapii i edukacji dorosłych OzNI dążących do włączenia się w  życie społeczne i rozpoczęcia kariery zawodowej. Projekt został wyróżniony jako jeden z najlepszych polskich projektów 30-lecia programu Erasmus+. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu – Anna Kwiatkowska – w 2017 r. została wybrana przez Komisję Europejską Ambasadorką 30-lecia Programu Erasmus+. Otrzymała także nagrodę KE „Erasmus + Success Story” oraz nagrodę w konkursie EDUInspirator.

Więcej informacji na temat PSONI, ich działań oraz możliwości wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://psoni.org.pl/

Kontakt:

Zarząd Główny
ul. Głogowa 2B 02-639 Warszawa
Tel: 22 848 82 60, 646 03 14
Mail: zg@psoni.org.pl

Fundacja Zaczyn

Partner w projekcie „SoVo – dostępne radio internetowe”

Fundacja powstała w 2011 roku i działa na rzecz włączenia osób starszych w aktywności obywatelskie. Jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów. Fundacja stara się aby osoby 60, 70 i 80+ zdobyły kompetencje, które pozwolą im swobodnie prowadzić działania społeczne, rozwijać społeczność lokalną oraz działać jako rzecznik swojego pokolenia. Fundacja przełamuje lęk osób starszych przed używaniem komputera i uczy wykorzystania narzędzi internetowych w codziennym życiu. Do tej pory fundacja w ramach kilkudziesięciogodzinnych regularnych kursów, wdrożyła w cyfrowy świat już kilka tysięcy seniorów. W samej Warszawie w projektach Zaczynu wzięło udział więcej osób niż w bardzo ograniczonych miejskich programach.

Fundacja została nagrodzona w 2015 roku nagrodą „@ktywni w sieci” przyznawana najbardziej wartościowym programom edukacji cyfrowej osób 50+. Członkami kapituły nagrody był Microsoft, IBM, UPC, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. W 2018 roku Fundacja uruchomiła w Warszawie własne mini-centrum cyfrowe, gdzie możliwe jest szkolenie
od podstaw około 1000 seniorów rocznie. 

Od 2016 roku Zaczyn wydaje jedyne w Europie Centralnej pismo eksperckie „Polityka Senioralna” poświęcone wyzwaniom jakie niesie ze sobą wiek senioralny. Adresatami pisma są samorządowcy, urzędnicy, aktywiści pozarządowi, politycy, dziennikarze oraz biznes. Pismo jest drukowane w 2000 egzemplarzy i dystrybuowane bezpłatnie do wyselekcjonowanych odbiorców.

Zespół fundacji jest realnie międzypokoleniowy najmłodsza osoba w zespole ma 25 lat a najstarsza ponad 80. Ekspert fundacji i prezes jej zarządu Przemysław Wiśniewski jest członkiem Rady Polityki Senioralnej działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Efektem pracy Rady jest m.in. opracowanie Założeń Polityki Społecznej Państwa w zakresie Osób starszych w 2030 roku, która to strategia została przyjęta przez Radę Ministrów jesienią 2018 roku.

Fundacja od 2015 roku prowadzi również finansowane ze środków ASOS i FIO programy wspierania Rad Seniorów, które powstały w już ponad 300 polskich gminach. Od 2014 roku Fundacja Zaczyn organizuje w Warszawie Paradę Seniorów i Piknik Pokoleń, więcej o tych wydarzeniach można przeczytać na stronie: https://parada.zaczyn.org/

Dodatkowe informacje są zawarte na stronie fundacji: https://zaczyn.org/

Kontakt:

ul. Radziwie 5 m 229 01-164 Warszawa
Tel: 0-502-513-775
Mail: zaczyn@zaczyn.org
Kto prowadzi projekt radio SoVo
– dostępne radio internetowe
 
 
 
Projekt SoVo
– dostępne radio internetowe prowadzą 3 organizacje:
• Fundacja ProCultura (czytaj Prokultura)
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W skrócie PSONI.
• Stowarzyszenie Zaczyn.
Sowa
 

Fundacja Pro Cultura (czytaj Pro kultura)

dba, żeby jak najwięcej osób poznało
polską kulturę i sztukę.
Napis Pro Cultura
 
Kultura to na przykład:
• przedstawienia w teatrze
• przedstawienia w operze
• filmy w kinie.
Sztuka to na przykład obrazy
i przedmioty, które są słynne.
dziewczynka i chłopiec siedzą przed obrazem w galerii sztuki
 
Fundacja prowadzi wiele ciekawych projektów.
Fundacja chce. żeby jak najwięcej osób umiało korzystać
z komputera i internetu.
Fundacja w czasie projektów uczy nauczycieli
i uczniów jak pisać programy komputerowe.
 
 
 
 
Więcej informacji o Fundacji Pro Cultura
znajdziesz na stronie internetowej
www.pro-cultura.pl
laptop z ekranem
 
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
w skrócie PSONI, od wielu lat wspiera osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.
Pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną
korzystać ze swoich praw.
 
 
 
PSONI dba o godność osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.
Godność to możliwość decydowania o sobie.
Godność to też szacunek do siebie i innych ludzi.
 
 
 
PSONI prowadzi placówki i projekty dla osób w różnym wieku.
Są to przedszkola, placówki szkolne, warsztaty terapii zajęciowej,
środowiskowe domy samopomocy i mieszkania wspomagane.
Pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną znaleźć pracę.
mama i córka w przedszkolu PSONI
 
PSONI uczy osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mówić o:
• swoich sprawach
• sprawach osób z niepełnosprawnościami.
 
 
Więcej informacji o PSONI
znajdziesz na stronie internetowej
www.psoni.org.pl
 
 
 
Fundacja Zaczyn wspiera seniorów, czyli osoby starsze.
 
 
Pomaga seniorom korzystać ze swoich praw.
Zachęca, żeby seniorzy występowali publicznie
i mówili o swoich sprawach. Fundacja dba, żeby
seniorzy byli aktywni. Żeby uczestniczyli w życiu społecznym.
 
 
 
Fundacja organizuje różne szkolenia dla seniorów.
Uczy seniorów:
• jak korzystać z komputera, smartfona,
• jak korzystać z internetu.  Na przykład 
jak płacić rachunki przez Internet.
• jak korzystać z różnych aplikacji w telefonie.
 
 
Te szkolenia poprawiają umiejętności cyfrowe seniorów.
Fundacja dostała nagrodę za organizowanie
szkoleń dla seniorów.
puchar i dyplom Fundacji Zaczyn
 
Fundacja w czasopiśmie Polityka Senioralna pisze o sprawach
osób starszych. Fundacja wysyła pismo do urzędników, polityków,
organizacji pozarządowych.
 
 
 
Fundacja organizuje różne wydarzenia
dlaseniorów. Na przykład Paradę Seniorów
i Piknik Pokoleń. W czasie Parady i
Pikniku uczestnicy:
• spotykają się ze sobą
• rozmawiają
• tańczą
• malują.
 
 
 
Więcej informacji o Fundacji Zaczyn
znajdziesz na stronie internetowej
www.zaczyn.org.
laptop z ekranem Fundacji Zaczyn
 
 
Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast