Partnerzy

image_pdfimage_print

logo pro cultura

Fundacja Pro Cultura

Lider projektu „SoVo – dostępne radio internetowe”

Fundacja Pro Cultura powstała w 2003 w Warszawie. Ponad piętnastoletnia działalność sytuuje ją w nielicznej, bo 31% grupie organizacji pozarządowych z podobnym stażem w Polsce.

Celem fundacji jest propagowanie wiedzy i wymiany doświadczenia w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego. Kluczowe obszary działalności to edukacja, technologia, badania i kultura. Fundacja wspiera twórców/czynie i odbiorców/czynie w świadomym uczestnictwie w kulturze, rozwija cyfrową przestrzeń kulturową i edukacyjną, bierze udział w dialogu i kreowaniu, obserwuje procesy kulturowe w Polsce i w Europie, podejmuje współpracę z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi, organizacjami, instytucjami i fundacjami.

W 2005 roku Fundacja Pro Cultura, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej razem z włoskim stowarzyszeniem Associazione per l’Economia della Cultura, współorganizowała projekt badawczy – „Miasta metropolitalne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie.” Projekt został wybrany przez Komisję Europejską jako jeden z najcenniejszych przykładów praktyk w dziedzinie dialogu międzykulturowego. 

W 2017 roku Fundacja poszerzyła swoje obszary zainteresowań włączając w nie kwestie edukacji i technologii. W tym samym roku rozpoczęła 5 projektów partnerskich „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania” we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i szkołami podstawowymi w województwie wielkopolskim i pomorskim. Projekt obejmował  grupowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowników instytucji kultury, a także cykl zajęć realizowanych przez nauczycieli w klasach 1-3 uczących dzieci kodowania przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

W 2019 Fundacja zrealizowała projekt „Labirynt kroków – polsko-ukraińska szkoła programowania dla dzieci” dofinansowany w ramach Programu RITA, w partnerstwie z Tumblerem i Art Rezydencjami Plus/Minus w 5 obwodach Ukrainy. W ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia dla trenerów/trenerek  dotyczące zajęć programowania dla dzieci.

Dodatkowych informacji o działalności fundacji można szukać na stronie: http://www.pro-cultura.pl/

Kontakt:

Biuro: ul. Ogrodowa 32 lok. 29 00-896 Warszawa
Tel: 606 270 269 Mail: fundacja@pro-cultura.pl
Fundacja: Chłodna 20 lok. 88A 00-891 Warszawa
KRS: 0000171507 REGON: 015714742

PSONI

W projekcie „SoVo – dostępne radio internetowe” pełni rolę pierwszego partnera

Jest najstarszym i największym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego początki sięgają lat 60 tych XX wieku. Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz równouprawnienia OzNI, dbanie o ich godność, szczęście i jakość życia oraz ich aktywne uczestnictwo w rodzinie i społeczeństwie.

Główne obszary w jakich działa PSONI to wczesna interwencja, edukacja i rehabilitacja młodzieży, terapia zajęciowa, zatrudnienie i wspieranie, mieszkalnictwo chronione, wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w terapii i edukacji.

PSONI jest autorem dobrej praktyki, która będzie dalej rozwijana w trakcie trwania projektu. Więcej o  dobrej praktyce można przeczytać tutaj: (link)

W skład PSONI wchodzi Zarząd Główny i 118 kół, które zrzesza ok 11 tys. członków ( m.in. rodziców, opiekunów, OzNI i pracowników). Stowarzyszenie prowadzi łącznie 361 placówek, z których korzysta ponad 28,5 tys. OzNI. Wśród placówek PSONI znajdują się: warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), niepubliczne szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dzienne centra aktywności, środowiskowe domy samopomocy, zakłady aktywności zawodowej, centra aktywizacji zawodowej i zatrudnienia wspomaganego, mieszkania chronione i wspomagane oraz mieszkania treningowe.

Organizacja posiada też bardzo duże doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie problemów społeczno-prawnych OzNI. Realizuje lub uczestniczy w wielu projektach badawczych, w tym międzynarodowych sympozjach naukowych i konferencjach.  Jest kluczowym partnerem społecznym w kształtowaniu sytuacji OzNI w Polsce i organizacją ekspercką w zakresie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jest pionierem i liderem w tworzeniu i wdrażaniu metod opartych o nowe technologie cyfrowe do edukacji i terapii OzNI i wzbogaca tym ofertę placówek dla dorosłych.

W latach 2011 – 2015 PSONI budowało radio internetowe osób z NI – radio SoVo. Projekt spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony odbiorców, został wykorzystany jako narzędzie rozwoju, terapii i edukacji dorosłych OzNI dążących do włączenia się w  życie społeczne i rozpoczęcia kariery zawodowej. Projekt został wyróżniony jako jeden z najlepszych polskich projektów 30-lecia programu Erasmus+. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu – Anna Kwiatkowska – w 2017 r. została wybrana przez Komisję Europejską Ambasadorką 30-lecia Programu Erasmus+. Otrzymała także nagrodę KE „Erasmus + Success Story” oraz nagrodę w konkursie EDUInspirator.

Więcej informacji na temat PSONI, ich działań oraz możliwości wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://psoni.org.pl/

Kontakt:

Zarząd Główny
ul. Głogowa 2B 02-639 Warszawa
Tel: 22 848 82 60, 646 03 14
Mail: zg@psoni.org.pl

Fundacja Zaczyn

Partner w projekcie „SoVo – dostępne radio internetowe”

Fundacja powstała w 2011 roku i działa na rzecz włączenia osób starszych w aktywności obywatelskie. Jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów. Fundacja stara się aby osoby 60, 70 i 80+ zdobyły kompetencje, które pozwolą im swobodnie prowadzić działania społeczne, rozwijać społeczność lokalną oraz działać jako rzecznik swojego pokolenia. Fundacja przełamuje lęk osób starszych przed używaniem komputera i uczy wykorzystania narzędzi internetowych w codziennym życiu. Do tej pory fundacja w ramach kilkudziesięciogodzinnych regularnych kursów, wdrożyła w cyfrowy świat już kilka tysięcy seniorów. W samej Warszawie w projektach Zaczynu wzięło udział więcej osób niż w bardzo ograniczonych miejskich programach.

Fundacja została nagrodzona w 2015 roku nagrodą „@ktywni w sieci” przyznawana najbardziej wartościowym programom edukacji cyfrowej osób 50+. Członkami kapituły nagrody był Microsoft, IBM, UPC, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. W 2018 roku Fundacja uruchomiła w Warszawie własne mini-centrum cyfrowe, gdzie możliwe jest szkolenie
od podstaw około 1000 seniorów rocznie. 

Od 2016 roku Zaczyn wydaje jedyne w Europie Centralnej pismo eksperckie „Polityka Senioralna” poświęcone wyzwaniom jakie niesie ze sobą wiek senioralny. Adresatami pisma są samorządowcy, urzędnicy, aktywiści pozarządowi, politycy, dziennikarze oraz biznes. Pismo jest drukowane w 2000 egzemplarzy i dystrybuowane bezpłatnie do wyselekcjonowanych odbiorców.

Zespół fundacji jest realnie międzypokoleniowy najmłodsza osoba w zespole ma 25 lat a najstarsza ponad 80. Ekspert fundacji i prezes jej zarządu Przemysław Wiśniewski jest członkiem Rady Polityki Senioralnej działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Efektem pracy Rady jest m.in. opracowanie Założeń Polityki Społecznej Państwa w zakresie Osób starszych w 2030 roku, która to strategia została przyjęta przez Radę Ministrów jesienią 2018 roku.

Fundacja od 2015 roku prowadzi również finansowane ze środków ASOS i FIO programy wspierania Rad Seniorów, które powstały w już ponad 300 polskich gminach. Od 2014 roku Fundacja Zaczyn organizuje w Warszawie Paradę Seniorów i Piknik Pokoleń, więcej o tych wydarzeniach można przeczytać na stronie: https://parada.zaczyn.org/

Dodatkowe informacje są zawarte na stronie fundacji: https://zaczyn.org/

Kontakt:

ul. Radziwie 5 m 229 01-164 Warszawa
Tel: 0-502-513-775
Mail: zaczyn@zaczyn.org
 
Kto prowadzi projekt radio SoVo – dostępne radio internetowe
 
 
 
Projekt SoVo
– dostępne radio internetowe prowadzą 3 organizacje:
• Fundacja ProCultura (czytaj Prokultura)

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W skrócie PSONI.
• Stowarzyszenie Zaczyn.
Logo projektu SoVo - dostępne radio internetowe - głowa sowy ze słuchawkami na uszach.
 

Fundacja Pro Cultura (czytaj Pro kultura) dba, żeby jak najwięcej osób poznało polską kulturę i sztukę. 

 
Logo Fundacji ProCultra. W logo powiększona jest litera C.
 
Kultura to na przykład:
• przedstawienia w teatrze
• przedstawienia w operze
• filmy w kinie.
Sztuka to na przykład obrazy
i przedmioty, które są słynne.
Kobieta i mężczyzna oglądają obraz. Nad obrazem jest napis Galeria Sztuki. Na obrazie jest kontur gór, chmury i słońce.
 
Fundacja prowadzi wiele ciekawych projektów.
Fundacja chce. żeby jak najwięcej osób umiało korzystać
z komputera i internetu.
Fundacja w czasie projektów uczy nauczycieli
i uczniów jak pisać programy komputerowe.
Dwie osoby w różnym wieku siedzą przed monitorami komputerów. Po nr projektu POPC.03.01.00-00-0178/19​ lewek stroie nastolatek, po prawej senior. Oboje mają słuchawki na uszach.
 
Więcej informacji o Fundacji Pro Cultura
znajdziesz na stronie internetowej
www.pro-cultura.pl
Na monitorze laptopa widać stronę internetową Fundacji Pro Cultura.
 
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
w skrócie PSONI, od wielu lat wspiera osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.
Pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną
korzystać ze swoich praw.
 
Logo Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie; grafika: osoba wychodząca z pomiędzy podwójnych drzwi, wyciągająca ręce do słońca; pod frafiką  tekst w półkolu >Otwórzmy przed nami życie<.
 
 
PSONI dba o godność osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.
Godność to możliwość decydowania o sobie.
Godność to też szacunek do siebie i innych ludzi.
 
Uśmiechnięty mężczyzna.
 
PSONI prowadzi placówki i projekty dla osób w różnym wieku.
Są to przedszkola, placówki szkolne, warsztaty terapii zajęciowej,
środowiskowe domy samopomocy i mieszkania wspomagane.
Pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną znaleźć pracę.
Na pierwszym planie jest mama z córką. W tle widać budynek z napisem "Przedszkole PSONI".
 
 
PSONI uczy osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mówić o:
• swoich sprawach
• sprawach osób z niepełnosprawnościami.
 
Osoba na mównicy. Przed nią rząd słuchaczy.
 
 
Więcej informacji o PSONI
znajdziesz na stronie internetowej
www.psoni.org.pl
 
Na monitorze laptopa widać stronę internetową PSONI.
 
 
Fundacja Zaczyn wspiera seniorów, czyli osoby starsze.
 
Logo Fundacji Zaczyn. Wyrazy "Zaczyn Fundacja" napisane zielonym tuszem.
 
 
Pomaga seniorom korzystać ze swoich praw.
Zachęca, żeby seniorzy występowali publicznie
i mówili o swoich sprawach. Fundacja dba, żeby
seniorzy byli aktywni. Żeby uczestniczyli w życiu społecznym.
 
4 seniorów siedzi na krzesłach, są na szkoleniu. Przy tablicy wykładowczyni.
 
 
Fundacja organizuje różne szkolenia dla seniorów.
Uczy seniorów:
• jak korzystać z komputera, smartfona,
• jak korzystać z internetu.  Na przykład 
jak płacić rachunki przez Internet.
• jak korzystać z różnych aplikacji w telefonie.
 
4 seniorów siedzi przed komputerami na szkoleniu. Przed nimi stoi wykładowczyni.
 
Te szkolenia poprawiają umiejętności cyfrowe seniorów.
Fundacja dostała nagrodę za organizowanie
szkoleń dla seniorów.
Od lewej: puchar z napisem Zaczyn Fundacja. Obok dyplom z nazwą fundacji.
 
 
Fundacja w czasopiśmie Polityka Senioralna pisze o sprawach
osób starszych. Fundacja wysyła pismo do urzędników, polityków,
organizacji pozarządowych.
 

Okładka czasopisma Polityka Senioralna. Na okładce seniorka w okularach z maseczką na twarzy. Seniorka ma białą koszulę i błękitny szalik przewieszony przez szyję.

 
 
Fundacja organizuje różne wydarzenia
dla seniorów. Na przykład Paradę Seniorów
i Piknik Pokoleń. W czasie Parady i
Pikniku uczestnicy:
• spotykają się ze sobą
• rozmawiają
• tańczą
• malują.
 
Na ławce siedzi 2 seniorów - kobieta i mężczyzna. Rozmawiają.
 
Więcej informacji o Fundacji Zaczyn
znajdziesz na stronie internetowej
www.zaczyn.org.
Na monitorze laptopa widać stronę internetową Fundacji Zaczyn.
 
 
Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast