KONKURS – poleć szkolenie i zdobądź nagrody

Poleć Akademię Seniora SoVo i zgarnij nagrody! Wystarczy namówić kogoś ze swojej rodziny i/lub znajomych do rejestracji i wzięcia udziału w szkoleniu online. Im więcej NOWYCH osób zarejestruje się na zajęcia i powoła na Ciebie – tym więcej nagród zdobędziesz.

To naprawdę proste!

Namawiasz np. swoją przyjaciółkę, partnera, sąsiadkę, krewnego do wzięcia udziału w jednym z listopadowych szkoleń w ramach Akademii Seniora SoVo.

Kalendarz szkoleń: www.radiosovo.pl/akademia-seniora

Namówiona przez Ciebie osoba wypełnia formularz rejestracyjny: www.radiosovo.pl/formularz-rejestracyjny i w specjalnej rubryce na samym dole formularza wpisuje Twoje imię i nazwisko oraz email jako osoby rekomendującej.

Im więcej NOWYCH osób namówisz, tym więcej nagród od nas dostaniesz.

Uwaga! Jako NOWE osoby liczą się tylko ci, którzy do tej pory:

  • nie rejestrowali się i nie uczestniczyli w szkoleniach w ramach Akademii Seniora SoVo,
  • nie brali udziału w szkoleniach dla otoczenia i studentów,
  • nie są naszymi oficjalnymi słuchaczami i dziennikarzami (czyli biorą udział w zorganizowanych działaniach i wypełnili formularz uczestnictwa w projekcie)

Osoba rejestrująca się na szkolenie musi być pełnoletnia i mieszkać w Polsce.

NAGRODY z logo Radia SoVo dla polecającego

1 nowa osoba: notes i długopis
2 nowe osoby: 2 notesy i 2 długopisy
3 nowe osoby: 2 notesy, 2 długopisy + 2 płócienne torby
4 nowe osoby: 2 notesy, 2 długopisy, 2 płócienne torby  + kubek
5 nowych osób: 2 notesy, 2 długopisy, 2 płócienne torby + 2 kubki
Ponad 5 osób: 2 notesy, 2 długopisy, 2 płócienne torby, 2 kubki + pendrive

Do 30 listopada podliczymy wszystkie rejestracje z rekomendacją i zawiadomimy mailowo osoby polecające o zdobytych nagrodach.
Wysyłki będą realizowane od 5 do 15 grudnia do paczkomatów inPost.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poleć szkolenie” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pro Cultura. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebook-ego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia 08.11.2022 roku do 20.11.2022 roku.

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie będzie pakiet gadżetów Radia SoVo, których liczba i rodzaj będzie zależny od liczby NOWYCH* osób, które zarejestrują się na szkolenie.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres akademia@radiosovo.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania reklamacji.
Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.